Společně – a jeden pro druhého

Předseda představenstva: Siegfried Dreusicke

Evangelická společnost pro mládež a sociální péči včera, dnes a zítra

Pro Evangelickou společnost pro mládež a sociální péči (EJF) byl rok 2009 zcela mimořádný: v tomto roce jsme 4. prosince oslavili 115. výročí od založení naší společnosti a zároveň jsme ukončili pětiletou spolupráci s diakonickou nadací Lazarus, jejíž jméno bylo součástí názvu naší společné sociální organizace. Evangelická společnost pro mládež a sociální péči se tak navrátila zpět ke svým kořenům!
„Tak i v našem kraji máme dům, k jehož založení vynaložilo své nejlepší síly mnoho šlechetných předků … Kéž Bůh nyní naplní dobrou formu také hojným a požehnaným obsahem“. Těmito slovy oslavoval časopis „Der Rettungsbote“ ve svém výročním vydání v roce 1895 založení spolku (4. prosince 1894) – kořen stromu, který je dnes mohutného vzrůstu, má silné větve a široce rozvětvenou korunu, jež je příslibem mnoha zdravých budoucích let.

Z jeho kořene nepřetržitě vyrůstal pevný strom, který se nikdy nepokřivil a který s pochopením pro ty nejslabší v naší společnosti vyvinul mnoho větví, aby těmto lidem pomohl. Ať už se jedná o specializovanou péči o lidi s mentálním nebo tělesným postižením, pedagogickou práci a pomoc delikventním dětem a mladistvým, poradenství pro samoživitele a rodiny, o péči vyžadovanou od kolébky až do vysokého věku - Evangelická společnost pro mládež a sociální péči častokrát předstihla svoji dobu slovem i činem a stanovila standardy pro ostatní. Neustále se objevovaly nové výzvy, které vyplynuly v neposlední řadě také ze společenských převratů. Tyto výzvy jsme odhodlaně a srdnatě přijali a našli jsme řešení.
Vycházeje z kontinuity a rozvoje klade Evangelická společnost pro mládež a sociální péči vždy důraz na odbornou diskusi a spojuje základní myšlenku křesťanské lásky k bližnímu s budováním integrativní společnosti.

Evangelická společnost pro mládež a sociální péči dnes disponuje více než 90 zařízeními, ve kterých pečujeme asi o 4 000 lidí. Pracuje zde více než 2 500 zaměstnanců, kteří působí ve spolkových zemích Berlín, Braniborsko, Sasko-Anhaltsko a ve svobodných státech Durynsko a Bavorsko a v polském a českém pohraničí. To je téměř o 1 000 zaměstnanců a o 40 zařízení více než tomu bylo před deseti lety! Tohoto výsledku se nám podařilo dosáhnout jen proto, že si díky nepřetržitým nabídkám vzdělávání a zvyšování kvalifikace udržujeme vysoký standard kvality dlouhodobě na tak dobré a inovativní úrovni. Často jsme proto pověřováni řešením sociálních otázek, a to jak ze strany státu, tak i na komunální úrovni. Tato důvěra nás samozřejmě těší a my vynaložíme veškeré síly, abychom tuto důvěru nezklamali ani v budoucnu. Některé inovativní projekty (takzvané „modelové projekty“) již Evangelická společnost pro mládež a sociální péči realizovala: zde je třeba zmínit náš projekt „Lidé místo zdí“ - pomoc delikventním dětem a mladistvým; dále ranou podporu poskytovanou zejména nejmenším dětem s poškozením zraku a jejich rodinám, projekt „Matky se učí“ - podpora vzdělávání a pomoc matkám mladším 18 let a jejich dětem; „Žít a učit se“ - internát pro takzvané záškoláky; Německo-arabské centrum pro vzdělání a integraci - zařízení, jehož cílem je integrovat mladé migranty do naší společnosti. A přibudou další inovativní projekty: bilingvní mateřské školky, školy pro rodiče, koncepce bydlení pro starší spoluobčany.

Společně - jeden pro druhého – to byla vždy základní myšlenka, která určovala naše konání. A bude ho určovat i v budoucnu. My ji však rozšíříme. Společenský vývoj ukázal, že je nutné vytvořit z lineárních vztahů „prostředí“. Lidé žijí „pospolu“. Celá řada sociálních oblastí je založena na koncepci modelu rodiny, popř. na obdobně zaměřených koncepcích. Společně a jeden pro druhého - to jsou dobré, křesťanské a nezbytné motivy konání. Být „pospolu“ dělá život hezkým. Chceme, aby se lidem, o které pečujeme, dařilo dobře a aby vedli v rámci svých možností „hezký“ život.

Navracím se tak zpět k obrazu mohutného stromu s četnými větvemi, který jsem použil v úvodu. Je to totiž právě zejména koruna, která zdobí strom. Společně - jeden pro druhého - pospolu – v tomto duchu Vás zdraví

Váš Siegfried Dreusicke